Bank Việt Nam

Trang tin Ngân hàng – Tư vấn dịch vụ ngân hàng mọi lúc mọi nơi

Bank Việt Nam

Trang tin Ngân hàng – Tư vấn dịch vụ ngân hàng mọi lúc mọi nơi

Các hình thức vay vốn của doanh nghiệp, doanh nghiệp đi vay cần biết những nội dung nào

Các hình thức vay vốn của doanh nghiệp, câu hỏi được nhiều người đặt ra và bài viết nhằm trả lời cho câu hỏi này. Trước hết, cần phải tìm hiểu gốc rễ của việc xác định hình thức vay vốn.

Doanh nghiệp được thành lập vì mục đích sau cùng là lợi nhuận, thể hiện mình qua các bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền và thuyết minh báo cáo tài chính. Hoạt động của doanh nghiệp bắt đầu từ việc đầu tư nhà xưởng, máy móc thiết bị, bộ máy, tổ chức… để rồi thu mua các hàng hóa đầu vào, qua quá trình sản xuất, bán hàng tạo ra doanh thu và thu tiền để trang trải các chi phí trong suốt quá trình này.

Tất cả các doanh nghiệp đều trải qua một chu trình như vậy, các doanh nghiệp ở các ngành nghề khác nhau thì các khâu trong quá trình kinh doanh sẽ khác nhau về quy mô cơ sở vật chất, quy mô lao động. Những nội dung này thể hiện và liên kết với nhau giữa bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp, báo cáo kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền.

Nếu chưa hiểu rõ về các phương thức vay vốn thì có thể tham khảo thêm ở bài viết này.

Dòng tiền doanh nghiệp đi vay hay nguồn vốn vay được thể hiện trên phần nguồn vốn tại bảng cân đối kế toán sẽ được đầu tư vào:

  • Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp: tài trợ sản xuất tạo ra hàng tồn kho, nằm ở tín dụng thương mại tại các khoản phải thu và các mục đích sử dụng vốn ngắn hạn khác hợp pháp được thể hiện trên tài sản gắn hạn;
  • Tài sản dài hạn của doanh nghiệp: đầu tư vào tài sản cố định gồm có tài sản cố định hữu hình và vô hình, bất động sản đầu tư, góp vốn thành lập doanh nghiệp, tài sản dài hạn khác như chi phí trả tiền thuê đất một lần…
cac-hinh-thuc-vay-von-cua-doanh-nghiep

Các hình thức vay vốn sẽ phụ thuộc vào mục đích vay vốn để hình thành nên các tài sản nêu trên.

Về cho vay ngắn hạn thì cho vay theo hình thức hạn mức là hình thức phổ biến nhất, được sử dụng cho mục đích vay bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Vay bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh gồm có: thanh toán tiền mua hàng hóa, nguyên – nhiên vật liệu đầu vào phục vụ quá trình sản xuất, thanh toán chi phí dịch vụ, tiền công, tiền lương và các chi phí khác được sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Hạn mức cho vay được ngân hàng rà soát lại hàng năm, từng lần giải ngân thanh toán cho các chi phí nêu trên sẽ nằm trong hạn mức đó và thời hạn cho vay mỗi lần giải ngân sẽ căn cứ vào vòng quay hay chu kỳ tiền của doanh nghiệp.

Cho vay từng lần ngắn hạn phục vụ hoạt động kinh doanh gắn liền với một mục đích cho vay cụ thể, không có sự quay vòng, ví dụ như cho vay ngắn hạn để thanh toán chi phí thi công công trình xây dựng. Giá trị thi công công trình đã được xác định, cho vay để thanh toán chi phí cũng được xác định một số tiền vay cụ thể, thời gian cho vay cũng căn cứ vào tiến độ thi công và thanh toán của bên chủ đầu tư/bên giao thầu.

Cho vay thấu chi trên tài khoản thanh toán nhằm đáp ứng những thiếu hụt tạm thời của doanh nghiệp và đảm bảo tiền vay được sử dụng đúng mục đích, không nhằm vào các mục đích không được cho vay theo quy định của Pháp luật.

Về cho vay trung và dài hạn thì không áp dụng được các hình thức cho vay theo hạn mức và thấu chi trên tài khoản thanh toán. Phương thức cho vay áp dụng ở đây là cho vay từng lần và đôi khi còn có nghiệp vụ cho vay hợp vốn giữa các ngân hàng cùng tài trợ cho một mục đích vay.

Cho vay từng lần trung dài hạn có thể nhằm các mục đích: đầu tư dự án, đầu tư các tài sản cố định của doanh nghiệp, thanh toán các chi phí được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn như chi phí thuê đất trả tiền một lần, góp vốn thành lập doanh nghiệp…. Phương thức cho vay này xác định số tiền cho vay và thời hạn cho vay căn cứ vào giá trị đầu tư, thời gian hoàn vốn, thời gian sinh lời, dòng tiền tạo ra từ các tài sản này….

Như vậy, doanh nghiệp đi vay vốn xuất phát từ mục đích sử dụng vốn vay của mình để xác định được hình thức vay vốn phù hợp. Hình thức vay vốn phù hợp sẽ đảm bảo được cân đối tài chính cho doanh nghiệp, phản ánh đúng nguồn vốn tạo nên tài sản và tài sản được hình thành.

Các nội dung liên quan:

  • Facebook

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar